โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 90

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 90 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษก เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
1. การเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3
2. โครงการขุดลอกคลองน้ำขุ่น
3. โครงการผันน้ำพุร้อนช่วยเหลือภัยแล้งบ้านโป่งเทวี
4. การปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
5. “New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้”


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.