โครงการขุดลอกคลองน้ำขุ่น โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 90 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษก เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
คลองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลบ่อยาง ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และใช้สำหรับทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน แต่ด้วยปัจจุบันคลองน้ำขุ่น มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น มีตะกอนดินและเศษสิ่งของต่างๆ ทับถมกันเป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีจะเป็นพื้นที่ภาวะขาดแคลนน้ำ เนื่องจากคลองไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก อีกทั้งในช่วงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอยู่เป็นประจำเกือบทุกปี
จากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี จึงได้ดำเนินการของบประมาณจากเงินเหลือจ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดอุทัยธานี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อจัดทำโครงการขุดลอกคลองน้ำขุ่น ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 8 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 2,400 เมตร หรือปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 8,400 ลูกบาศก์เมตร
ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทำให้คลองน้ำขุ่น ไม่มีวัชพืชกีดขวางทางน้ำ และมีการกระจายน้ำที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และใช้สำหรับการเกษตรโดยทั่วกัน อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดจากน้ำท่วมในห้วงฤดูน้ำหลาก โดยประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ในการแก้ไขปัญหาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุทัยธานี ในครั้งนี้

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.