ครูบาน้อยอริยชาติมอบทุนเพชรล้านนาแก่นักเรียนจาก 3 จังหวัดภาคเหนือ

ที่อาคารเจียงแสน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาการท่องเที่ยวและการกีฬานครเชียงรายพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาน้อยอริยชาติ อริยจิตโต)​ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ในโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562 จังหวัดเชียงราย มี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้ช่วยอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้แทนธนาคารออมสินในสาขาจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมและมัธยมจาก 3 จังหวัดภาคเหนือ พะเยา น่านและจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมพิธีกว่า 500 คน

     การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนิน "โครงการเพชรล้านนา" โดยมีผู้สมัครเป็นจำนวนทั้งหมด 2,137 คน กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนจำนวน 2 รอบ คือ 1.)​รอบเจียระไนเพชร มีนักเรียนที่สอบผ่านทั้งหมดรวมทั้ง 3 จังหวัดเป็นจำนวน 475 คน  2.) รอบเพชรล้านนา มีนักเรียนที่สอบผ่านรอบเพชรล้านนารวมทั้ง 3 จังหวัด เป็นจำนวน 374 คน โดยแบ่งตามจังหวัด ดังนี้ จังหวัดเชียงรายจำนวน 136 คน จังหวัดพะเยาจำนวน 125 คน และจังหวัดน่านจำนวน 113 คน  โดยมี รางวัลทุนการศึกษาของแต่ละวิชา ดังนี้ ชนะเลิศระดับประถมศึกษาตอนปลายรับรางวัล 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1,2 และ รางวัลชมเชย มี 5 รางวัล ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชนะเลิศได้รับเงินทุน 20,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศได้รับเงินทุน 30,000 บาท ซึ่งยังมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,2 และรางวัลชมเชย มี 5 รางวัล อีกด้วย
     ทั้งนี้ โครงการได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยน่าน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัด​น่าน ให้ได้รับทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียน และได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนคนอื่น ๆ ให้มีความมุ่งมั่น มุมานะพยายาม และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.