กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 3/2563วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จัดประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ZOOM (Zoom Video Conference) ซึ่งได้จัดกลุ่มสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เป็น 3 กลุ่มกับอีก 1 จุด  โดยมีนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ  ,เจ้าหน้าที่สำนักงาน และมีนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม


*จากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติและเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตปกติในรูปแบบใหม่ สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จึงได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบแอปพลิเคชัน ZOOM (Zoom Video Conference) เพื่อให้สอดคล้องมาตรการของรัฐ โดยที่ประชุมมีวาระดังนี้  วาระเพื่อพิจารณา
               1.ปรับปรุงแผนงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2563
                2.การปรับปรุง (ขุดลอก) คลองระบายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน
               3.พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
               4.ยกร่างโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติพรรษา


และวาระเพื่อทราบ  (1)การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรขายผลผลิตผลิตภัณฑ์แบบออนไลน์  (2)ราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ 2563 สารควบคุมพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส  ขึ้นบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4  (3)แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 52 และ 54 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ. ศ. 2542 (4)รายงานความคืบหน้าคณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก เรื่องการสร้างถนน คลองลำตามีร้องไห้ฝั่งใต้ แขวงลำต้อยติ่ง กทม ,การขุดลอกคลองลำเกาะเลา เชื่อมต่อกับคลองลำกระทุ่มล้ม ต่อกับคลองลำตาอิน เชื่อมคลองหลวงแพ่ง (5)การจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เรื่องแนวทางการระบายน้ำเพื่อการเกษตร ฝั่งธนบุรี (การปรับปรุงประตูน้ำที่ชำรุด),การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่พื้นที่การเกษตร เขตบางขุนเทียน ,การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมเขตพระนคร (6)การปรับเปลี่ยนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (7)รายงานความคืบหน้ากรมการข้าวสมาคมเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ชาวนาในกรุงเทพฯ สามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาถูก (8)รายงานความคืบหน้า เรื่องขอยากำจัดด้วงมะพร้าวให้เกษตรกรฝั่งพระนคร ,ของบประมาณขุดคันล้อมที่ดิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อปรับพื้นที่ในที่ดินของสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ,ขอสนับสนุนหญ้าแห้งสำหรับอาหารสัตว์แก่เกษตรกรในพื้นที่ เขตทุ่งครุ ซึ่งสมาชิกได้ร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สำหรับเกษตรกรกรุงเทพฯต่อไป


ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน //////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.