วัดประชาสรรค์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลตากฟ้า ดำเนินโครงการ วัดประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส.

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่วัดประชาสรรค์ ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชาเดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานลงนาม ข้อบันทึกข้อตกลง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ซึ่งการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ทำขึ้น ระหว่างวัดประชาสรรค์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลตากฟ้า ส่วนราชการ ชุมชน องค์กรภาคเอกชน และสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ ซึ่งได้มีความเห็นร่วมกัน จึงดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัด ทำขึ้นเพื่อการจัดระบบวางระเบียบวัด ให้เป็นพื้นที่สัปปายะ สำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นรมณียสถาน ที่พร้อมใช้สำหรับการปฏิบัติธรรม โดยใช้แนวทาง 5 ส. พัฒนาวัด ด้านกายภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ นำไปสู่สังคมที่ดี รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยง และสัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป

สำหรับการบันทึกข้อตกลง(MOU) ที่จัดทำขึ้นระหว่างวัดประชาสรรค์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลตากฟ้า ส่วนราชการ ชุมชน องค์กรภาคเอกชน และสถานศึกษา โดยมี พระครูวินัยธร สรยุทธ ฐานะวุฒโฑ แถววัดวัดประชาสรรค์ นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์ นายกเทศมนตรีตำบลตากฟ้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.