เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมวัดน้ำปั้ว ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ราษฏรในเรื่องการใช้ยาสามัญประจำบ้านโดยเภสัชกรจากโรงพยาบาลน่านและความรู้ทางกฏหมายแก่ราษฏรและผู้สนใจเข้าร่วมฟังประมาณ 100 คนเศษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายใสสว่าง คนสูง ปลัดอาวุโส อ.เวียงสา นายโชติธนินทร์ เดโชวชิรสวัสดิ์ นายกอบต.น้ำปั้ว นายอดุลย์ ทะริยะ กำนันต.น้ำปั้วและผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1-2-3-5-6-7 ต.น้ำปั้วเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
    ทั้งนี้ทางชมรมบัณฑิต มสธ.จ.น่าน มี พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน ประธานชมรมบัณฑิตมสธ.จ.น่าน ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางกฏหมายในหัวข้อ "กฏหมายน่ารู้เกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้" แก่ผู้ร่วมประชุมอบรม โดยมีทนายชาย แสงเท่าเธียร รองประธานชมรมบัณฑิต มสธ.จ.น่านเป็นวิทยากร มีสมาชิกชมรมบัณฑิต มสธ.จ.น่านจากการประสานของนายสหัส สุขบรรจง ประชาสัมพันธ์ชมรมบัณฑิต มสธ.จ.น่าน มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้    ภายหลังจากประชุมอบรมเสร็จสิ้นลง ทางบัณฑิต มสธ.จ.น่านทั้งหมดได้ร่วมรับประทานกลางวันร่วมกันเพื่อเป็นการสมานความสามัคคีในบรรดามวลหมู่สมาชิกชมรมบัณฑิตมสธ.จ.น่าน.

พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน ประธานชมรม บัณฑิต มสธ.น่าน
ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล จังหวัดน่าน รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.