นครสวรรค์ - การคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข"ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 8:30 น นายประดิษฐ์หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น พ.ศ.2563 และคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอหนองบัว สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอหนองบัว สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองบัว สำนักงานประมงอำเภอหนองบัว สำนักงานท้องถิ่นอำเภอหนองบัว สัสดีอำเภอหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น พ.ศ.2563 ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังคงมีมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19ด้วยการจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย

จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดรวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมที่จะเข้ารับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ดังนี้
1. รางวัลโล่พระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นระดับจังหวัด
2 รางวัล "สิงห์ทอง" สำหรับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.ชาย/หญิง) ดีเด่นระดับจังหวัด 3. รางวัล "สิงห์ทอง" สำหรับกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด
4.รางวัล "สิงห์ทอง" สำหรับศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด
5. รางวัล "สิงห์ทอง" สำหรับครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนระดับภาค   อำเภอหนองบัว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวได้พิจารณาคัดเลือกบ้านรังย้อยหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยถั่วเหนืออำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ซึ่งหมู่บ้านนี้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีวิถีการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมมีความรู้รักสามัคคีสามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนโดยคนในชุมชนเองได้ ฉะนั้นจึงได้จัดทำเอกสารประกอบการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาของคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" ดีเด่นและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดต่อไป

ความสำเร็จที่บ้านรังย้อยได้รับในวันนี้เกิดจากความร่วมมือและมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน อำเภอหนองบัวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว เกษตรอำเภอ กศน. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน หมู่บ้าน จึงเป็นโอกาสอันดี ของบ้านรังย้อย ที่ได้รับคัดเลือก เป็นตัวแทนของอำเภอหนองบัวในการประกวดครั้งนี้อีกด้วย
ภาพ/ข่าว ภคพล ครองสิน  
ขับเคลื่อนโดย Blogger.