สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ยกระดับฝีมือแรงงานเปิดฝึกอบรม สาขาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ให้กับแรงงานและผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

สนพ.ชุมพร เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน สาขาการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 ระยะเวลา 18 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 

ผู้เข้ารับการฝึกในสาขานี้ ได้ศึกษาเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ความเป็นมาของโซล่าเซลล์ รู้จักอุปกรณ์ในระบบโซล่าเซลล์อย่างแท้จริง และเกิดความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ ฝึกการปฏิบัติจริง เหมือนกับการใช้งานจริง กับตอนที่ผ่านการอบรมแล้ว และความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและประยุกต์ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบระบบโซล่าเซลล์แต่ละแบบ การเลือกระบบที่เหมาะไปใช้งาน การออกแบบระบบโซล่าเซลล์ให้เข้ากับอุปกรณ์ การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์อย่างเหมาะสมลงตัวกับทุน ทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพ มีทักษะ ในการคิดออกแบบ ประยุกต์ใช้งาน เลือกใช้งานอุปกรณ์โซล่าเซลล์ รวมถึงเรื่องความปลอดภัย ข้อควรระมัดระวัง ในระบบโซล่าเซลล์

นอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้เข้ารับการฝึกยังได้รับเบี้ยเลี้ยงในระหว่างที่ฝึกอบรมวันละ 150 บาท อีกด้วย เมื่อจบฝึกแล้วจะได้รับวุฒิบัตรการพัฒนาฝีมือแรงงานทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรม

หากผู้ใดสนใจสมัครฝึกอบรมสามารถสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 219 หมู่ 10
 ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 077 533009 และโทรสาร 077 553008


#โควิดเราต้องรอด
#ฝึกอบรมฝีมือแรงงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 19
 ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.