ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ประชุม VDO Conference โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

วันนี้ (วันที่ 26 พฤษภาคม  2563)  เวลา 10:00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับฟังแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ณ ห้อง 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์   โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการฯ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปโดยมีการกำหนดแผนงานโครงการในบัญชีท้ายพระราชกำหนดดังนี้
1.การสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท เป็นแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
2.การเยียวยา 555,000 ล้านบาทเป็นแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19
3.กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท รองรับการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน  ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิต

     การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายและการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ครั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ จะได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการ ภายใต้กรอบการแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์  ต่อไป

ภาพ/ข่าว  อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.