ทัพเรือภาคที่ 3 มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและครอบครัว ทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวในยามที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารพักข้าราชการ 64  ครอบครัว หลังที่ 2 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต


ภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก  รายงาน/0825313717
ขับเคลื่อนโดย Blogger.