สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสด ให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นางสาวไพรินทร์  สุขเล็ก  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิจิตร  ผู้แทนขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร  และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร น้ำดื่ม น้ำปลา รวมมูลค่า 41,295 บาท และมอบเงินบริจาค  จำนวน 36,300 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 77,595 บาท ให้แก่นายสิริรัฐ ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน และอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงครอบครัวได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ต่อไป


ข้อมูลภาพข่าว | นางสาวชมัยพร  การสมทรัพย์ /นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง  รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.