จุดตรวจหนองบัว ตรวจเข้ม ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินจับจริง

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2563 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ได้มอบ
หมายให้ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองบัว ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 , 2 , 3 ตำบลหนองกลับ  อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ บูรณาการร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ณ จุดตรวจศูนย์จราจรสภ.หนองบัว และกู้ภัยอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู ที่แยกหัวตลาดหนองบัว พร้อมทั้งจัดชุดลาดตระเวน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ตามมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
     การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีผู้กระทำความผิดตามข้อกำหนดฯ จะมีเพียงรถบรรทุกส่งสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น และต้องมีใบอนุญาตแสดงให้กับทางเจ้าหน้าที่ว่าได้รับอนุญาตจากทางหน่วยงานราชการออกให้เท่านั้นถึงจะผ่านไปได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548...
   หลักเกณฑ์ของ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน(ตามมาตรา9)
- ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นบุคคลซึ่งได้รับยกเว้น
- ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
- ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ทั้งในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือทั่วราชอาณาจักร
- ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ
- ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ
- ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด
ข้อกำหนดตามวรรคหนึ่ง จะกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดพื้นที่และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุก็ได้


ภคพล ครองสิน นครสวรรค์....รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.