สงขลา ศิษเก่า มทร.ศรีวิชัย สข .ชมรมกีฬาจักรยาน สข.มอบเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ทุกโรงพยาบาลสงขลาวันนี้(18 เม.ย. 63) . ณ กองพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา นำโดย นายสุพิศ   พิทักษ์ธรรม   ประธานชมรมกีฬาจักรยานยนต์จังหวัด ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา    และคณะศิษเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อใช้ในการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยจำนวน 1 เตียง มูลค่า 33,000 บาท และ PEE จำนวน 20 ชุด มูลค่า 7,800 บาท  ทั้งชมรมกีฬาจักรยานยนต์จังหวัด ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา    และคณะศิษเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   มอบให้คณะละ 40,800 บาท โดยมีตัวแทนโรงพยาบาลของรัฐรับมอบ จำนวน 16  แห่ง  16 อำเภอของจังหวัดสงขลา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   1,305,600 บาทถ้วน  นายสุพิศ   พิทักษ์ธรรม    กล่าวว่า  ตนเอง ในฐานะประธานชมรมกีฬาจักรยานยนต์จังหวัด ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดสงขลา    และนายกสมาคมศิษเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  และทีมงานทุกคน รวมกันหาเงินบางส่วนเพื่อสนับสนุนความพร้อมของโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และปลูกฝังจิตสาธารณะให้เกิดกับองค์กรที่มีต่อสังคม...

** สมพร/ สงขลา รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.