อุทัยธานี - จัดกิจกรรม “สภาเด็กและเยาวชนห่วงใยผู้สูงอายุอุทัยธานี”

วันที่ (13 เม.ย. 63) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สภาเด็กและเยาวชนห่วงใยผู้สูงอายุอุทัยธานี” เพื่อรณรงค์เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ในพื้นที่ตำบลเกาะเทโพ ภายใต้แนวคิด “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” โดยมี นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุทัยธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี  และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทั่วประเทศ และในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ส่งผลกระทบแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้น สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยบูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  จากนั้นลงพื้นที่ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค มอบหน้ากากอนามัย ผลไม้ และทำความสะอาดบ้านให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย  ไดแก่ นางหุ่น ธูปชัย อายุ 91 ปี , นางสำราญ ศรชัย อายุ 73 ปี และนายทรง แก้ววิเชียร อายุ 82 ปี ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี และสำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี


ข่าว/ส.ปชส.อุทัยธานี
สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.