จังหวัดอุทัยธานี กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมกับคณะสงฆ์ มอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็น ให้แก่วัดที่ขาดแคลน และได้รับความเดือดร้อน ตามโครงการวัดช่วยวัดวันนี้ (23 เม.ย. 63) เวลา 09.00 น. ที่วัดจันทาราม (ท่าซุง) อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พระธรรมปริยัติโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค 3 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี พระครูอุทัยธรมโอภาส เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุทัยธานี (ธรรมยุต) พระครูอุทิศศุภการ เจ้าคณะอำเภอเมืองอุทัยธานี พระครูปลัดสมนึก สุธัมมะถิระสัทโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม (ท่าซุง) และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกัน ถวายข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น แก่วัดและที่พักสงฆ์ ที่ขาดแคลน และได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการวัดช่วยวัด
       
ด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ สำรวจวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับผลกระทบ และเดือดร้อนขาดแคลนภัตตาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดย พระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี ได้นัดประชุม และมีมติให้กำหนดจัดถวายข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นแก่วัดและที่พักสงฆ์ที่ขาดแคลน และได้รับความเดือดร้อน ทั้งมหานิกายและธรรมยุต
     
สำหรับการจัดมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จัดถวายในครั้งนี้ ได้รับความอุปถัมภ์จากเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี และจากวัดจันทาราม (ท่าซุง) ตลอดจนคณะศรัทธาสาธุชน ที่ได้ร่วมกันช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับวัดที่พระภิกษุ-สามเณรไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ หรือบางวัดที่เป็นศูนย์พักพิงสำหรับชาวบ้าน ประสบปัญหาเสบียงในการประกอบอาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 332 ชุด ให้แก่ตัวแทนวัดและพี่พักสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ...//


ข่าว : ส.ปชส.อุทัยธานี/////สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.