อำเภอลาดยาว ตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 21 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 11.30 น อำเภอลาดยาว ด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศจีน และประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆในหลายภูมิภาค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงมีมาตรการในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศไทยอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง จึง เป็นการสมควรให้มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อำเภอลาดยาวขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกันการระบาด และควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อำเภอลาดยาว จึงได้จัดให้มีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในระดับอำเภอ และ ระดับตำบล ขึ้น
ซึ่งระดับตำบล ได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น โดยมีนายวิโรจน์ วิบูรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว เป็นประธานกรรมการ และมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อสม. ซึ่งอำเภอลาดยาว ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติอต่อทั้งหมด 12 หน่วย ในส่วนของหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลลาดยาว โดยมี นายวิโรจน์ วิบูรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้เชิญ สาธารณสุขอำเภอ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกในหน่วยของตำบลลาดยาว หลังจากการฝึกอบรม ทางประธานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอลาดยาว ได้แจกหน้ากาก  Face Shields ให้กับสมาชิก และมอบแอลกอฮอล์จำนวน 200 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลลาดยาว เพื่อไว้ใช้ในการดำเนินการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิช 2019 ต่อไป ในการนี้มีผู้ใหญ่ใจดี นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้มอบหน้ากาก Face Shields จำนวน 200 อัน และ สเปรย์แอลกอฮอล์ 75% จำนวน 50 ขวด โดยมอบผ่านมาทางเทศบาลตำบลลาดยาว เพื่อเป็นตัวแทนนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่ทางนางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ที่ตั้งใจไว้
อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.