คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพิจารณา แนวทางกรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( เพิ่มเติม )

วันนี้ (10 เมษายน 2563) เวลา 15.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ (เพิ่มเติม) โดยมีมติที่ประชุม ดังนี้
✅ 1. มีมติ ให้ปิดชุมชน ชุมแสงชัชวาลย์กาญจนา ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่วนบริเวณอื่นของเทศบาลเมืองชุมแสง ให้อำเภอและเทศบาล ตั้งด่านตรวจ/คัดกรองตามความเหมาะสมพื้นที่
✅ 2. พิจารณาการเตรียมพื้นที่กักกันโรคในจังหวัดนครสวรรค์ ( Local Quarantine) เพื่อเป็นสถานที่กักตัวสังเกตอาการ จำนวน 33 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับการกักตัวสังเกตอาการ กรณีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ ได้ประมาณ 300 คน
✅ 3. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ไปพิจารณาสถานที่พัก/โรงแรม ในการเข้ามามีส่วนร่วมให้ใช้สถานที่เป็นที่กักกันสังเกตอาการฯ ( Local Quarantine) เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
✅ 4. กรณี คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ที่สั่งปิดพื้นที่บ้านวังตะโกก หมู่ 9 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย และบ้านดงสีเสียด หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นระยะเวลา 14 วัน ตามคำสั่งนั้น เมื่อครบกำหนด และไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ก็ให้ยกเลิกคำสั่งฯนั้น
✅ 5. ให้เน้นย้ำมาตรการ 4 เรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด
     ✴️ เรื่องสถานที่กักกันควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ (Local  Quarantine) ที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่
    ✴️ การดำเนินมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยเฉพาะช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
         ✴️ การดำเนินตามมาตรการอย่างเข้มข้นของด่านตรวจ/จุดสกัด คัดกรองประชาชนที่จะเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเข้าสู่ตัวเมืองนครสวรรค์
  ✴️ การดำเนินมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้มีผลในการบังคับใช้ทางกฎหมาย ทั้งการสวมหน้ากากอนามัยการ การเว้นระยะห่าง 1.5 เมตรขึ้นไปของหาบเร่ แผงลอย และการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
✅ 6. มีมติให้ออกระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 3 เรื่อง  
    ✴️ 6.1 การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกจากที่พักอาศัย
  ✴️ 6.2 การรายงานตัวของผู้เดินทาง จากพื้นที่เสี่ยงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และการกักตัวเอง 14 วัน เฝ้าสังเกตอาการตามมาตรการฯ
        ✴️ 6.3 กรณีหาบเร่ แผงลอย ให้สามารถตั้งจำหน่ายได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร และให้จัดเจลล้างมือสำหรับผู้ใช้บริการ
✅ 7. มีมติ ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ในทุกพื้นที่ และให้งดการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ หากจะปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเอง ให้เปลี่ยนจากการรดน้ำขอพร มาเป็นการกราบไหว้ แทน (กรณีอยู่บ้านเดียวกัน)
✅ 8. มีมติให้ ปิดอุทยานสวรรค์ (หนองสมบูรณ์) และสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตามที่นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เสนอ
✅ 9. มีมติให้ปิดร้านค้าหรือสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งปลีก และส่ง ตั้งแต่ วันที่ 12 - 20 เมษายน 2563🔊 ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เน้นย้ำ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างเคร่งครัด เพื่อระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคฯ ให้ได้ และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนในจังหวัดนครสวรรค์ ให้ความร่วมมือกับเจ้าพนักงานควบคุมโรค ในการปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อสังคม

อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.