จ.อุทัยธานี ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อเช้า 16.00 น.ของวันที่6 เม.ย. 63 ที่ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ และนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดำเนินการกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ยกระดับการปฏิบัติการ โดยในส่วนของจังหวัดอุทัยธานี ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัด (local Quarantine) ไว้ที่กองร้อย อส.จังหวัด และที่โรงแรมไอยรา รวมทั้งสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสมเพิ่มเติม  มีการทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงความจำเป็นในการยับยั้งการแพร่ระบาด ด้วยการไม่เคลื่อนย้าย หรือเดินทาง การมอบภารกิจหน้าที่แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำหนดแผนเผชิญเหตุ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังมีการวางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า วางแผนระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีการกำหนดจุดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แจ้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี รวมรวบภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน เพื่อให้จังหวัดรายงานการปฏิบัติ ให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน ต่อไป

ภาพข่าว ประชาสัมพันธ์สำเนา ทองศรี รายงาน 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.