โรงพยาบาลค่ายจิระประวัติเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รับมือโควิด19

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัตินครสวรรค์เตรียมพร้อมสำรองห้องพักโควิด-19  ในขณะยังใช้มาตรการเข้มกับผู้มารับบริการและบุคคลากรทางการแพทย์
พันเอกสมินท์ บุญลิขิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ   สั่งเจ้าหน้าที่ปิดหอผู้ป่วยหญิงพร้อมย้ายผู้ป่วยเดิมทั้งหมดไปที่หอผู้ป่วยชาย   และจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะโรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย covid-19  พร้อมกำชับให้มีการจัดสถานที่ใหม่ให้เหมาะสม  ทั้งการจัดเตียงผู้ป่วยเว้นระยะ  การกั้นพื้นที่สะอาดและพื้นที่ติดเชื้อ จากการเปิดเผยของพันเอกสมินท์ บุญลิขิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ  จังหวัดนครสวรรค์บอกว่า  ในขณะนี้ทางโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 ทั้งด้านบุคลากรและอาคารสถานที่   โดยจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทั่วโรงพยาบาลมีการวัดอุณหภูมิและซักประวัติก่อนเข้าอาคาร  หากผู้ป่วยมีไข้และมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจจะได้รับการแยกไปตรวจที่คลินิกโรคทางเดินหายใจ  โดยแยกส่วนจากการตรวจผู้ป่วยทั่วไป  พร้อมเตรียมห้องแยกโรคแรงดันลบให้ได้มาตรฐานและสามารถรับผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และ COVID-19 ได้จำนวน 1 ห้อง  เพื่อรองรับผุ้ป่วยโควิด-19 หากมีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น


อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.