ระยอง-กองทุนส่งเสริมสุขภาพฯ ไออาร์พีซี ร่วมต้านโควิด-19

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยนายยศธน กิ่งวงษา ผู้จัดการส่วนชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมกับนายสุธน ซื่อประเสริฐ ประธานกองทุนส่งเสริมสุขภาพฯไออาร์พีซี ได้ดำเนินการมอบงบประมาณจำนวน 325,000 บาท เพื่อสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับชุมชนพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ ต.เชิงเนิน ต.ตะพง ต.บ้านแลง ต.นาตาขวัญ เทศบาลนครระยอง พื้นที่ละ 50,000 บาท และ ต.น้ำคอก ต.ทับมา ต.ตาขัน พื้นที่ละ 25,000 บาท สำหรับใช้ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีตัวแทนชุมชนของแต่ละพื้นที่เป็นผู้รับมอบ
โครงการกองทุนสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนรอบเขตประกอบการฯ จำนวน 68 ชุมชน ในรัศมี 5 กิโลเมตรให้มีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยความห่วงใย ใส่ใจ และแบ่งปัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.