ชลบุรี - เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนชลบุรี เปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครอบครัวจำนวน 1,000 บาท

ที่โรงเรียนวัดวังหินเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,000 บาท ต่อ 1 ครัวเรือนโดยมีนายสุพงษ์ พันธ์เฉลิมชัย รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพยาสุรศักดิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ มาอำนวยความสะดวก พร้อมตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้มาลงทะเบียน ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชน
มีดังนี้
1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ต้องไม่เป็นนักเรียน / นักศึกษา
3. ผู้รับเงินของครัวเรือนต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการบำนาญ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
5. มีฐานะยากจน
6.เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประสบสภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ
7. 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์
8. ไม่ตัดสิทธิผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 และผู้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 5,000 บาทโดยหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน มีดังนี้
1. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรุงไทย หรือธนาคารอื่นๆ
4. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของนายจ้าง (ถ้ามี)ทั้งนี้ ขอให้ผู้มาติดต่อลงทะเบียน สวมหน้ากากอนามัยและยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม ประมาณ 1 - 2 เมตรระหว่างการลงทะเบียนด้วยเพื่อความปลอดภัย สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามจุดในชุมชน และหากมาลงทะเบียนไม่ทันยังสามารถมาลงทะเบียนได้ที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ในวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม นี้ได้

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.