กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Fleld Day) ปี 2563วันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางการเกษตร (เรส-คิวฟาร์ม) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Fleld Day) ปี 2563 โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน และนางชลธร ดวงสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตคลองสามวา กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีนายประเสริฐ วงษ์สันต์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตวังทองหลาง รวมถึงหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเกษตรกร ,ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
*การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ หรือ Fleld Day ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องเกษตรกร ในด้านองค์ความรู้ การวางแผนการผลิต สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร ก่อนที่จะลงมือทำการผลิตในฤดูต่อไป ภายในงานมีการจัดสถานีเรียนรู้จำนวน 4 สถานีได้แก่ สถานีที่ 1 เป็นสถานีเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น ,สถานีที่ ๒ เป็นการให้ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย เพื่อการลดต้นทุนการผลิต ,สถานีที่ 3 เป็นการให้ความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ,สถานีที่ 4 เป็นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน ซึ่งเกษตรกรจะได้หมุนเวียนกันเข้าศึกษาแต่ละสถานีจนครบทั้ง 4 สถานี และยังมีกลุ่มเกษตรบางกอก ,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำผลผลิตด้านการเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตด้านการเกษตรมาจำหน่ายภายในงาน
** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานฯ ได้นำต้นพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์ และโหระพา แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่มาร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Fleld Day) ได้นำไปปลูกไว้บริโภคช่วยลดรายจ่ายให้กับครอบครัว และสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป


 -----สัมภาษณ์ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร -------
 ** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.