การป้องกันโรค เชื้อไวรัส Covid 19

ตามที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Coronavirus Disease Starting in 2019 (โควิด-19) นั้น วิทยาลัยพยาบาลฯ ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประจำวัน บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารอำนวยการ ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงนักศึกษา พร้อมทั้งมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้คอยบริการตามจุดต่างๆ ก่อนเข้า-ออกประตูอาคารและหอพักนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณจุดต่างๆ ในวิทยาลัยฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต ตามมาตรการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.