นครสวรรค์จัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการให้บริการประชาชนด้านประกันสังคมก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการปรับกระบวนงานการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกันทั่วประเทศ ตามนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำในการยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง
ทั้งนี้การจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เป็นโครงการหนึ่งที่สำนักงานประกันสังคมมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการโดยใช้เอกสารหลักฐานที่เป็นกระดาษสู่ความทันสมัยบนข้อมูล และหลักฐานเชิงประจักษ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า “แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์” นั้นคือ ข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่อยู่ในแฟ้มนายจ้างทั้งประเทศ 926,183 แฟ้มจะถูกจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมทุกคนสามารถเข้าใช้เพื่อให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ในการอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” ด้วย
ภาพข่าวโดย ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.