จังหวัดนครสวรรค์ อบรมการทำหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (12 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลหนองเบน อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ รายงานถึงวัตถุประสงค์ว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และส่งเสริมทักษะในการจัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันตนเองจากโรคระบาด ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองเบน จำนวน 100 คน มีทีมวิทยากรซึ่งเป็นครูจิตอาสา ที่ผ่านการอบรมการทำหน้ากากอนามัยจากศูนย์การเรียนรู้ภูทอง จ.นครสวรรค์ และจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 3 แห่ง คือจากเทศบาลตำบลหนองเบน องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกรด และองค์กรบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก มาให้ความรู้ในการทำหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ ซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ องค์กรปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้การทำหน้ากากอนามัยไปแล้ว 12 แห่ง มีเป้าหมายการทำหน้ากากอนามัยแจกให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน 132,447 ชิ้น 69,965 ครัวเรือน ซึ่ง นางอาภรณ์ จารุโลจนางกูร ครูจิตอาสา จากตำบลนครสวรรค์ออก บอกว่า การทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง สามารถทำได้โดยง่าย และในภาวะเช่นนี้เราต้องเป็นส่วยหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนตระหนักรู้ในการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ล้างมือบ่อย ๆ กินอาหารร้อน และใช้ช้อนกลาง ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ทุกคนได้มีหน้ากากอนามัยใช้ ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด ในการรองรับการเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง ขอให้พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์มั่นใจ( สัมภาษณ์ อาภรณ์ จารุโลจนางกูร ครูจิตอาสา)
ภาพข่าวโดย ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.