กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก


 

วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โดยมีนายสุพรพล หนูครองสิน ผู้อำนวยการสำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายวิวัฒน์ นุ่มกำเนิด ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแขวงคลองสิบ ได้เป็นผู้นำกล่าวคำสัตยาบัน เพื่อสนับสนุนการทำเกษตรปลอดการเผา และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว* การจัดงานวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรฐกิจเป็นอย่างมาก และเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกร ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร และเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา โดยมีการสาธิตการใช้เครื่องอัดฟางให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม ซึ่งฟางที่อัดแล้วสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และมีการสาธิตการใช้ประโยชน์จากฟาง โดยนำมาเพาะเห็ดฟางตะกร้า นอกจากนี้ฟางยังมีประโยชน์ เช่น ใช้เลี้ยงสัตว์, คลุมสวนผลไม้เพื่อสร้างความชื้นให้กับต้นไม้ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรุงเทพมหานครได้นำต้นพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์ และต้นโหระพา แจกให้กับเกษตรกรภายในงาน


  


** นางเศรษฐมณี  ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการเผาฟางซึ่งสร้างมลพิษทางอากาศ มาเป็นการเพิ่มมูลค่า เช่น ทำฟางอัดก้อนเพื่อเก็บไว้เลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง และไถกลบฟางเพื่อปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยเคมี นำไปสู่การทำเกษตรอินทรีย์ในอนาคตต่อไป

  

*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
///////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.