กรุงเทพมหานคร – สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตคลองสามวา และภาคเอกชน ลงพื้นที่แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา เก็บข้อมูลกรณีน้ำเน่าเสียและคลองตื้นเขินเพื่อหาแนวทางแก้ไขวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี  ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากเกษตรกรผ่านการจัดทำเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล (แขวง) เป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของแขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ในกรณีปัญหาน้ำเน่าเสียและคลองตื้นเขิน ซึ่งมีนางวรุณยุพา วงเป็นพันธ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ,นางสาวศิริรัตน์ คุ้มรอด เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตคลองสามวา พร้อมด้วยน.ส.กุลนภา องอาจ ผู้จัดการโครงการหมู่บ้านเดอะสวีทการ์เด้นวิลล์ 2 โดยมีนางสายหยุด เนียมกล่ำ  ประธานชุมชนริมคลองหนองระแหง เป็นผู้ให้ข้อมูลและพาลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้

* จากการลงพื้นที่ดังกล่าวในครั้งนี้ ได้พบว่า น้ำในคลองหนองระแหงมีสภาพเป็นน้ำนิ่ง ไม่มีการไหลเวียน สีดำมีกลิ่น ส่วนคลองที่ตื้นเขินมีบางคลองไม่สามารถขุดลอกคลองได้เนื่องจากถนนจะทรุด และได้มีการหารือแนวทางการแก้ไขสรุปได้ดังนี้        
 1.ประธานชุมชนริมคลองหนองระแหงจะประสานคณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่เพื่อมาร่วมกันผลิตสารชีวภาพบำบัดน้ำเสีย ด้วยสารเร่ง พ.ด.6
 2.ประสานสถานีพัฒนาที่ดินพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อมาอบรมให้ความรู้กับชาวชุมชนริมคลองหนองระแหง ในการผลิตสารชีวภาพบำบัดน้ำเสียด้วยสารเร่ง พ.ด.6
 3.โครงการหมู่บ้านเดอะสวีทการ์เด้นวิลล์ 2 ผู้จัดการได้แจ้งว่าจะกำชับเจ้าหน้าที่ให้คอยดูแลบ่อบำบัดน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่สามารถบำบัดเสียได้อย่างมีคุณภาพ
 4.คลองตื้นเขินสำนักงานเขตคลองสามวาแจ้งว่าได้นำเข้าแผนการขุดลอกคูคลองของสำนักงานเขตคลองสามวาไว้เรียบร้อยแล้ว


** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตคลองสาม ,โครงการหมู่บ้านเดอะสวีทการ์เด้นวิลล์ 2 ,ประธานชุมชนริมคลองหนองระแหง และชาวชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะมีการขับเคลื่อนไปได้เพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วน สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ต่อไป 

-------สัมภาษณ์ นางสายหยุด เนียมกล่ำ  ประธานชุมชนริมคลองหนองระแหง -------

-------สัมภาษณ์ นางวรุณยุพา วงเป็นพันธ์ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตคลองสาม ----

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.