จังหวัดนครสวรรค์ จัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

จังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนหนองยาว อำเภอลาดยาว นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ให้จัดตั้งให้ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำท้องถิ่น เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ และเสริมสร้างประสิทธิภาพให้จิตอาสาได้รับความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการสาธารณภัยได้ในเบื้องต้น ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17-19 มีนาคม 2563 มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ จำนวน 116 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว และองค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้กล่าวกับผู้เข้าอบรมว่า จิตอาสาภัยพิบัติเป็นผู้ที่จะต้องมีส่วนร่วม และเสียสละหน้าที่ เมื่อมีเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอีกหนึ่งภัยพิบัติที่จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงในพื้นที่ ต่อไป
 ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.