เลิกเผาทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียว วันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าตะโก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 นาฬิกา นายบุญมี แท่นงาม เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี หยุดเผา ทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว และวันรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ในโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าตะโก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก นายปทุม คงเพชรศักดิ์ วิทยากรเกษตรกร นายปรีชา แย้มมี วิทยากรเกษตรกร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกรชาวอำเภอท่าตะโก เข้าร่วมในพิธี " เลิกเผาทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว"
ซึ่งในปัจจุบันปัญหาหมอกควันปกคลุม จนเกิดมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่า และพื้นที่การเกษตร การเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งส่งผลเสียต่อการประกอบอาชีพการเกษตรโดยตรง คือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลกระทบทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการจัดงานเลิกเผาทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียว ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยเลือกดำเนินการที่หมู่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ต.วังใหญ่ อ.ท่าตะโก ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้สูง
การจัดงานเลิกเผาทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียว เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกษตรกร
ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผา เพื่อสนับสนุนหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป


สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการบรรยายการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
การบรรยายและสาธิตการเพาะเห็ดฟาง ชี้แจงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของอำเภอท่าตะโก การแสดงชุดเลิกเผาทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียว สาธิตการไถกลบปอเทือง นิทรรศการปรับปรุงบำรุงดิน เครื่องจักรกลการเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเกษตรกรและผู้นำในชุมชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.และอีกหลายภาคส่วน

ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.