อำเภอเก้าเลี้ยว จัดการทดสอบสมรรถนะ ความรู้เรื่องบทบาทอำนาจและหน้าที่    อำเภอเก้าเลี้ยว นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้จัดให้มีการทดสอบสมรรถนะความรู้เรื่องบทบาท อำนาจหน้าที่ ตามพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ 2457(รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ) แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 ที่ผ่านมา มีผู้ผ่านการทดสอบคิดเป็น 68 % จึงจัดให้มีการสอบซ่อมแก่ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านอีกครั้งในวันที่ 12 มี.ค.63 ที่ผ่านมา บัดนี้ได้มีการตรวจข้อสอบเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่าน(รอบสอง)ทุกคน   ในการนี้เชื่อว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯทุกคนได้มีความรู้ ได้เข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเองมากขึ้นและอำเภอจะจัดหารางวัลให้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับ 1-3 เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยคนเก่ง ตามหลักการ”อำเภอคุณธรรม”ที่ให้การยกย่องคนเก่งหรือคนดี ต่อไป
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.