กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครจัดประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2563วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก กรุงเทพฯ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ  ,เจ้าหน้าที่สำนักงาน และได้เชิญหน่วยงานราชการเข้ามาร่วมรับฟังและแจ้งข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,สมาคมประกันวินาศภัยไทย ,สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ,โดยมีนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม และประธานฯ ได้ดำเนินการตามวาระการประชุม โดยมีวาระเพื่อพิจารณาดังนี้ 
             1) การจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แนวทางการระบายน้ำเพื่อการเกษตร ฝั่งธนบุรี (การปรับปรุงประตูน้ำที่ชำรุด)
             2) การจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่พื้นที่การเกษตร เขตบางขุนเทียน
             3) การจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมเขตพระนคร
             4) การจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานสภาเกษตรกรด้วยกลไกเครือข่ายสภาเกษตรกรกรุงเทพมาหานคร
             5) การปรับเปลี่ยนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


  
  
  


และวาระเพื่อทราบ มีดังนี้ 1.รายงานผลคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมฝั่งพระนคร 2.รายงานผลการขับเคลื่อนคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาเกษตรกรรม ฝั่งธนบุรี 3.รายงานผลการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านข้าวและพัฒนาเกษตรกรรมเขตหนองจอก 4.รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง)เป็นเกษตรอุตสาหกรรม 5.รายงานผลความคืบหน้าโครงการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน  หรือภาคเครือข่าย กิจกรรม  โครงการส่งเสริมตลาดออนไลน์ อุ๊ยคำช้อปปิ้ง” 6.ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการระบาดของด้วงแรด ด้วงงวงมะพร้าว หนอนหัวดำด้วงระบาดในพื้นที่ฝั่งธนบุรี   7.ปัญหาสินค้าประมงราคาตกต่ำ   8.แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์ (แพะ แกะ ) ในช่วง  ฤดูแล้ง  9.ช่องทางประสานส่งหนังสือช่วยเหลือเกษตรกร ข้อเสนอ เรื่องการเช่าที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ไม่ครอบคลุม  10.แนวทางการส่งเสริมการรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร พื้นที่กรุงเทพมหานคร 11.ประเด็นปัญหาจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา   และแขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ซึ่งสมาชิกได้ร่วมกันนำเสนอข้อคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระของที่ประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สำหรับเกษตรกรกรุงเทพฯต่อไป** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.