พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปี 2562

วันนี้ (23 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายปรีชา เดชพันธุ์  นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องรับรอง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  โดยมี นางศรีสุดา เถาเมืองใจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์


สำหรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ ระดับอนุบาลและประถมศึกษาทุนละ 10,000 บาท (ต่อปี) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.คนละ 15,000 บาท (ต่อปี) ระดับปวส.ทุนละ 20,000 บาท (ต่อปี) และระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท ทุนละ 30,000 บาท (ต่อปี) ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนอันสืบเนื่องมาจากครอบครัวประสบอุทกภัยและนักเรียนมีผลการดีที่จบจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ รวมจำนวน 8 ราย จะเห็นได้ว่าการศึกษานั้นสำคัญอย่างยิ่ง ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับความหมายของการศึกษาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2520 ไว้ดังนี้ "การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ย่อมทำได้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว"
ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.