ชลบุรี - วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ที่ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลคณะกรรมการสถานศึกษา  แขกผู้มีเกียรติและคณะครูอาจารย์เข้าร่วมในพิธี โดยมีนางพัชณี  สุกใสผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สำเร็จการศึกษาปลูกจิตสำนึกให้เกิดความผูกพันกับสถาบันทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอีกด้วย

     วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2551 โดยจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ ประกอบด้วย สาขางานการบัญชีสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการขาย และในปีการศึกษา 2555 ได้ทำการเปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวคือสาขางานการโรงแรมและได้จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีการศึกษา 2560

     สำหรับปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 77 คนโดยแยกตามระดับดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ดังนี้คือสาขางานการบัญชีจำนวน 6 คนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจำนวน 31 คนสาขางานการตลาดจำนวน 10 คนและสาขางานการโรงแรมจำนวน 18 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 13 คนสมภพ มะลิลา/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.