เทศบาลตำบลลาดยาว จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรี ตำบลลาดยาว ได้จัดการอบรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างทีมวิทยากร ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคที่ถูกต้อง และสามารถทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีบุคลากรจากเทศบาล บุคลากรครู ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมในการอบรม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจที่อันตราย ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง และสามารถแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ทางด้านน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะของผู้ติดเชื้อ จากการไอ จาม หรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อโรค โดยเชื้อโรคไวรัสโคโรนา สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางเยื่อบุตา จมูก และปาก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลตำบลลาดยาว จึงได้จัด การอบรมทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองขึ้น
ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 061952644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.