อำเภอลาดยาว จัดประชุม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอลาดยาว นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว เป็นประธานในพิธี ประธานในพิธี ประชุมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมี นายกิตติศักดิ์ เขียวเกษม สาธารณสุขอำเภอลาดยาว หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อสม. พร้อมเข้าร่วมการประชุม

ตามที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในประเทศจีน และประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในหลายภูมิภาคของโลก และสถานการณ์ภายในประเทศ มีจำนวนผู้ป่วย 114 ราย เสียชีวิต 1 ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง ซึ่งขนาดนี้อำเภอลาดยาว อยู่ในระหว่างการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในพื้นที่ อำเภอลาดยาวจึงได้จัดประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยในที่ประชุม ให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ออกประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านของตนในพื้นที่นั้นๆ ให้ติดตามข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น และให้ปฏิบัติ ตามคำแนะนำที่ถูกวิธี เพียงคำว่า กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ก็สามารถที่จะป้องกัน และแก้ไขปัญหาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้
ภาพข่าวโดย อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.