"เมืองปากน้ำโพ" จัดกิจกรรมทำความสะอาดเมืองฯ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันนี้ (21 มีนาคม 2563) เวลา 22.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมทำความสะอาดเมืองนครสวรรค์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณเกาะกลาง หน้าสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับจังหวัดนครสวรรค์มีผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อฯ และมีบุคคลเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงภายในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและมีแนวโน้มของผู้สัมผัสเชื้อเพิ่มมากขึ้น

โดยจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว จึงมีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ อย่างรวดเร็วจากการเคลื่อนย้ายของประชาชน อีกทั้ง จังหวัดนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อไม่ให้เป็นการกระจายในวงกว้างและลดอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ในสถานที่ต่างๆ จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดเมืองนครสวรรค์ ขึ้นในครั้งนี้


ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม ได้มีการทำความสะอาด ถนน ทางเท้า และสถานที่สาธารณะ บริเวณถนนสายหลักในจังหวัดนครสวรรค์ อาทิ ถนนมาตุลี ถนนอรรถกวี และถนนธรรมวิถี (วัดกบ) และทำการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ โดยมีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ เข้าร่วมการทำความสะอาดในครั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
โคโรนา 2019 (COVID-19)!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 061952644!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.