พมจ.ยโสธร เร่งผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายประชาชน ร่วมต้านโควิด -19

ที่ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ศาลากลางจังหวัดยโสธร   นาย ประเสริฐ   ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  นาย สมเพชร  สร้อยสระคู    นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ได้เยี่ยมและให้กำลังใจจิตอาสาที่ร่วมผลิตหน้ากากอนามัย ตามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  ได้ดำเนินการตามโครงการวันสตรีสากลประจำปี 2563  จังหวัดยโสธร  รวมพลังสตรีไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ร่วมใจแก้ปัญหารู้เท่าทัน ไวรัสโควิด-19  ซึ่งได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563  เพื่อให้ความรู้แก่สตรีและคนในครอบครัว ให้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่สิทธิตามกฎหมายเพื่อให้สามารถดูแลตนเองและครอบครัวให้เป็นครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งเป็นพลังการพัฒนาสังคมชุมชนของจังหวัดประกอบกับช่วงนี้ประเทศไทยมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่เพื่อเป็นการป้องกันและแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนจึงได้เพิ่มความรู้และสร้างความตระหนักรู้เท่าทันและรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร และ หน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัด

วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.