คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ประชุม พิจารณาแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID- 19 ในสถานที่แหล่งชุมชนและการรวมกลุ่มของบุคคล(เพิ่มเติม)

วันนี้ (23 มีนาคม 2563)เวลา 13.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ เรียกประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ในสถานที่แหล่งชุมชนและการรวมกลุ่มของบุคคล (เพิ่มเติม) เนื่องจาก กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เข้าสู่หมู่บ้านและชุมชน รองรับการเดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ของประชาชน ซึ่งประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งที่ประชุมถึงมาตรการต่างๆ ที่จะให้ออกเป็นคำสั่งจังหวัดฯ ที่ให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ หากไม่ปฏิบัติตาม
ที่ประชุมได้ ร่วมกันพิจารณาถึงเรื่อง มาตรการเพิ่มเติม ในการปิดสถานที่ที่เป็นแหล่งชุมนุมชนและมีคนเข้าไปอยู่รวมกลุ่มกันจำนวนมาก ดังนี้
     - ตลาด : ที่ประชุมมีมติ ตลาดประเภทตลาดนัดให้ปิดทั้งหมด และ ตลาดประเภทที่เป็นตลาดถาวร หรือตลาดที่เปิดเป็นประจำ ให้เปิดได้ แต่ต้องดำเนินตามมาตรการดังนี้ ปิดทางเข้าออกให้เหลือแค่ 4 ทาง คือทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ให้มีน้ำยาล้างมือทุกทาง ให้แม่ค้าในตลาด สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ทำความสะอาดตลาดทุกวัน และให้มีการจัดระยะอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ส่วนประชาชนผู้จับจ่ายใช้สอย ให้ซื้อแล้ว รีบกลับบ้าน
-ห้างสรรพสินค้า : ให้เปิดเฉพาะร้านขายอาหาร ร้านขายของเบ็ดเตล็ด และธนาคารที่อยู่ภายในห้าง กำหนดเวลาปิด ภายใน เวลา 21:00 น . จำกัดทางเข้า-ออกไม่เกิน 4 ช่องทาง  และให้ดำเนินมาตรการ คัดกรองผู้ที่จะเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเช่นการตรวจวัดไข้ บริการเจลล้างมือ ให้พนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ฯ
-ร้านอาหาร : คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ให้ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มข้น ให้ร้านอาหาร มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ใช้บริการ  บริการเจลล้างมือก่อนเข้าร้าน จัดโต๊ะอาหารให้นั่งห่างกัน ให้พนักงานเสิร์ฟสวมหน้ากากอนามัยและใช้ผ้ากันเปื้อน ตลอดจนทำความสะอาดโต๊ะอาหาร และร้านอาหารเป็นประจำ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการดำเนินตามมาตรการของร้านอาหาร อย่างต่อเนื่อง
-สถานที่รับเลี้ยงเด็กของเอกชน(Nursery) : ให้ดำเนินตามมาตรการ คือ ให้จำกัดจำนวนเด็กไม่เกิน 15 คน/ห้อง  ทำความสะอาดสถานที่ อย่างต่อเนื่อง ผู้เลี้ยงเด็กเล็กต้องสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือบ่อยๆ
-สวนสาธารณะ : เครื่องออกกำลังกายที่ใช้ร่วมกันในสวนสาธารณะให้งดใช้ ส่วนการเดินออกกำลังกาย ในพื้นที่สวนสาธารณะให้ดำเนินตามมาตรการ social distance โดยเดินทิ้งระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ทุกพื้นที่จะดำเนินตามมาตรการ เยี่ยมเยียนประชาขน (Knock Door)  ในพื้นที่ชุมชน เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับประชาชน ในมาตรการรองรับการเดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล สู่ภูมิลำเนา
วันที่ 27 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป กำหนดให้ทุกส่วนราชการทำความสะอาด สถานที่ทำงาน
วันที่ 28 มีนาคม 2563 กำหนดทำความสะอาดเมืองนครสวรรค์ อีกครั้ง ในเวลา 21.00 น.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ จะได้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ในการให้คำปรึกษากับประชาชน ที่มีข้อสงสัยในทุกอำเภอ เบื้องต้นนี้ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งข้อมูล ที่สายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์  หมายเลข 1374

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0641422919!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.