ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 17 - 18 ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิก สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด

ณ สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เกด 17-18 เป็นประธานในพิธี เยี่ยมชมโครงการไทยนิยมยั่งยืน และ สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด โดยมีนายจิระชัย อินทรโชติ สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ นายพุฒ ชำนาญถิ่นเถื่อน ประธานสหกรณ์ศาลเจ้าไก่ต่อจำกัด นางสาวยุพิน จตุระทิศ ผู้จัดการสหกรณ์ศาลเจ้าไก่ต่อจำกัด พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ

นายพุฒ ชำนาญถิ่นเถื่อน ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด เผยว่า สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 36/1 หมู่ 6 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มแรกสหกรณ์มีสมาชิก ก่อตั้ง 89 คน มีทุนดำเนินงาน 44,310 บาท แต่ปัจจุบัน สหกรณ์มีสมาชิก 1,302 คน 94 กลุ่ม แยกเป็นสมาชิกสามัญ 1,028 คน สมาชิกสมทบ 276 คน ปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้น 40,172,720 บาท โดยสหกรณ์มีธุรกิจที่ใช้บริการสมาชิกประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร สาเหตุสำคัญการที่สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ทำให้สหกรณ์ แข็งแกร่ง มีความพร้อมรับสินค้าที่มีเข้ามาขาย จากสมาชิก และเกษตรกรทั่วไปได้เป็นจำนวนมาก ช่วยชะลอการขายของสมาชิกทำให้ราคาสูง มากกว่าราคาท้องตลาด ทำให้เกิดการรวมซื้อ รวมขาย เกิดความศรัทธาต่อกระบวนการสหกรณ์ เป็นที่พึ่งพิงอ้างอิง ในเรื่องราคา และกิโลกลาง ให้กับสมาชิก หลังจากนั้น นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 17-18 พร้อมคณะ ได้มอบหน้ากากอนามัย และเจล ล้างมือ ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัส Covid - 19 และเข้าเยี่ยมชมโครงการไทยนิยมยั่งยืนกับสหกรณ์ และชมวิธีการตากผลผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ต่อไป

อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.