เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพลังคนไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครนครสวรรค์

โดยมี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้กระจายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก และคาดว่ามีแนวโน้มที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ องค์กรอนามัยโลก จึงประกาศเป็น "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ" ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีการดำเนินกิจกรรมจากจิตอาสาเทศบาลนครฯ ได้แก่ กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร ภายในอาคาร และอาคารสำนักงาน เป็นต้น รวมถึงมีกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และเอกสารให้ความรู้แก่ประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รวมถึง พนักงาน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือ ให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคฯ ของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด จึงจะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัมพณ จับศทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.