อบต.บ่อวินจัดโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาระดับตำบล(เพิ่มเติมครั้งที่1)ประจำปีงบประมาณ2563

อบต.บ่อวินจัดโครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาระดับตำบล(เพิ่มเติมครั้งที่1)ประจำปีงบประมาณ2563
ที่อาคารเอนกประสงค์อบต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน เป็นประธานกล่าวเปิด  โครงการเวทีประชาคมแผนพัฒนาระดับตำบล(เพิ่มเติมครั้งที่1)ประจำปีงบประมาณ2563 โดยมีนางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชาหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายคณิต เจียหลิม กำนันตำบลบ่อวิน นายบรรพต อุดมศักดิ์ รองนายกอบต.บ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกอบต.บ่อวิน นายสมเกียรติ ม่วงเอี่ยม ประธานสภาอบต.บ่อวิน เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดในด้านต่างๆ

         เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนา ด้านต่างๆ กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จึงได้จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะหรือแนวทาง ในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาตำบลบ่อวินอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอบต.บ่อวิน จึงได้กำหนดจัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไปปราโมทย์ เหมือนลม้าย ถ่ายภาพ ธัญกิตต์ อ่อนแสง รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.