มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2560 และ 2561 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชันฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา


วันที่ 15 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ได้กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา โดยมี นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา ซึ่งมี


ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล  วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนนครสวรรค์ว่า มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้จัดพิธีประสาทปริญญาแก่ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ และผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ ประจำปีการศึกษา 2560และ 2561 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาโดยกิจกรรมสำคัญในพิธีประสาทปริญญาประกอบด้วยในวันที่ 13 มีนาคม 2563 มีพิธีมอบโล่รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยม และพิธีน้อมกตเวทิตาคารวะของบัณฑิตแด่ท่านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  และในวันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันประสาทปริญญา ประกอบด้วยพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยามีมติมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายไพบูลย์  กุณฑีทอง และการแสดงความยินดีต่อดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การมอบสูจิบัตรแก่ประธานในพิธีประสาทปริญญา การรายงานกิจการมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาในรอบปีที่ผ่านมา การมอบปริญญาบัตรแก่ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิต และบัณฑิต การปฎิญาณตนของผู้สำเร็จการศึกษา การรับโอวาทจาก ประธานในพิธีประสาทปริญญา  จากนั้นเป็นกิจกรรมส่งบัณฑิตพร้อมมอบของที่ระลึกแก่บัณฑิตโดยคณะผู้บริหารและคณาจารย์
การจัดพิธีประสาทปริญญาครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยความราบรื่น เรียบร้อย สง่างาม สมเกียรติและศักดิ์ศรีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทุกประการ นับเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของบัณฑิตทุกคนและมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาอย่างแท้จริง ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล  วิภาตะกลัศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา กล่าวในท้ายที่สุด
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.