ผู้ว่าฯ น่าน พบสื่อมวลชนครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจ.น่านและยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน


          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมผู้ว่าฯน่าน พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมผู้ว่าฯน่าน พบสื่อมวลชน จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์แนวทาง โครงการต่าง ๆ ในการดำเนินการเพื่อพัฒนาชุมชน ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตลอดจน สื่อมวลชนถือได้ว่าเป็นผู้ที่นำเสนอข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ ความต้องการของประชาชน มายังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินการร่วมกัน ในการขับเคลื่อนในการพัฒนาการแก้ไขปัญหา ความช่วยเหลือเร่งด่วน หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน 
การจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง สื่อและหน่วยงานของรัฐและเป็นการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ ของจังหวัดน่าน เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน และการประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมในลักษณะประชารัฐ 3.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตการเกษตร4.การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน และ 5.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาใหญ่ที่สำคัญ จากสถานการณ์ การเกิดโรคไวรัส COVIC–19 กำลังแพร่ระบาดหนัก ได้สร้างความตื่นตระหนก ให้แก่ประชาชนโดยรวม ขอให้สื่อมวลชนเสนอข่าวสารให้ประชาชน ชาวจังหวัดน่าน ในการป้องกันไวรัส COVIC–19 และไม่ประมาท ขอให้ร่วมกันป้องกันตนเอง และชุมชนหมู่บ้าน ให้ห่างไกลจาก โรคติดเชื้อไวรัส COVIC–19 โดยใช้ วิธี กินร้อน.ช้อนกลาง. ล้างมือบ่อยๆ และเรื่องการเฝ้าระวังจากไฟป่า และปัญหาหมอกควัน ที่เป็นหาสำคัญที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน อีกทั้งปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น
ซึ่งสื่อมวลชนนั้น ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับรู้ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นผู้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ   ไปยังประชาชน ทั้งในยามปกติ หรือแม้กระทั่งในยามเกิดเหตุภาวะวิกฤตต่างๆ ทางจังหวัดจึงขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ร่วมกันดำเนินการ ประชาสัมพันธ์งานในทุกๆ ด้าน ของทุก หน่วยงาน องค์กร ให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบ ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางอันจะเป็นประโยชน์ในการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดน่านต่อไป


ชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล สมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ภาพข่าว รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.