ยโสธร - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว เพื่อให้ความรู้กับเครือข่ายสื่อมวลชน เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

ที่ห้องประชุมพญาแถน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว เพื่อให้ความรู้กับเครือข่ายสื่อมวลชน เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้านความมั่นคงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศชาติต่อประชาคมโลก จ่าสิบตรี พงษ์สถิตย์ อรอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร เผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร   ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์แรตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปี 2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธาน โดยมีสื่อมวลชน ด้านวิทยุกระจายเสียง,หนังสือพิมพ์โทรทัศน์และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน จำนวน 30 คน เข้าร่วมการสัมมนา ปลัดจังหวัดยโสธร กล่าวว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานและความต้องการลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการและนายจ้าง จึงเลือกใช้แรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทย ขณะเดียวกันแรงงานต่างด้าว ก็เข้ามาทำงานในประเทศไทย ตามแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องการกฎหมาย  ทำให้เกิดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น รัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ด้วยการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว มีการออกพระราชบัญญัติ ประกาศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลายฉบับ อีกทั้งมีการปราบปรามการค้ามนุษย์    โดยไม่ยอมรับการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมนี้รัฐบาลได้นำเรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการในการขับเคลื่อนประเทศด้านความมั่นคงและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศต่อประชาคมโลกอีกด้วย  ซึ่งในการประชุมสัมมนา ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบและขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ กฎหมายที่ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวควรรู้ โดยจัดหางานจังหวัดยโสธร   การได้รับความคุ้มครองและสิทธิ์ที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับเมื่อเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและอัตราค่าจ้างแรงงานต่างด้าว โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด  ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย









วีรพล บุญเดช ผู้สื่อข่าว จ.ยโสธร/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.