จังหวัดนครสวรรค์เดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากล

นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอัมรินทร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ซึ่งการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ เลขานุการ คณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2562 และ แผนการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรง ปี 2563 โดยมีแผนงานสำคัญคือ แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพและบริการแห่งอนาคต   แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมมนาคมและระบบโลจิสติกส์ แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย และ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโดย ในปี 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ สามารถดำเนินการได้เกินกว่าเป้าหมายของแผนที่กำหนด ทั้งด้านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แก่แรงงานในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานใหม่ รวมถึงการสร้างศูนย์ข้อมูลกำลังคนจังหวัด ซึ่งมีข้อมูลการพัฒนากำลังคนภายใต้ภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่าน Application  DSD Smart Skill & Services ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น รวมช่างฝีมือที่ผ่านการอบรม หรือ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่ประชาชนสามารถเลือกใช้ช่างฝีมือที่อยู่ใกล้บ้านได้ตามความต้องการทั้งนี้ นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบแนวทางเพิ่มเติม ในการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ว่าควรมีการฝึกอบรมการทำตุ่มน้ำ ที่เก็บน้ำ ให้แก่ผู้ใช้แรงงาน
เพื่อใช้ประโยชน์ ในฤดูแล้ง หลักสูตรการทำธนาคารน้ำใต้ดินและการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคCOVID19 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ได้เพิ่มเติมถึงการจัดงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 มีนาคมนี้ ซึ่งเป็นวันสำคัญที่เราชาวไทยจะได้ร่วมกัน รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อปวงชนชาวไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง จนได้รับการถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย


ภาพข่าวโดย  ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.