อำเภอชุมตาบง จัดโครงการ" ร่วมใจป้องกันไฟป่า เขตป่าชุมชนตำบลปางสวรรค์" ณ โรงเรียนบ้านเขาหินกราวประชาสรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ นายนิกร ยะกระจาย นายอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ" ร่วมใจป้องกันไฟป่า เขตป่าชุมชนตำบลปางสวรรค์ ณ โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ หมู่ที่ 10 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายธนกฤต ทองสุกดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร ครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลปางสวรรค์ เข้าร่วมโครงการการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชนของตำบลบางสวรรค์
ซึ่งการจัดโครงการร่วมใจป้องกันไฟป่า ในเขตชุมชนตำบลปางสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าป่าไม้ และคุณค่าทรัพยากร แหล่งต้นน้ำ รักและห่วงแหนป่าชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาไฟป่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี และเป็นการป้องกันความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความชุ่มชื้น แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน รณรงค์ให้ประชาชนลดการขยายพื้นที่เกษตรกรรมด้วยวิธีการเผาป่า และเป็นการแสดงออกถึงความจงรัก ภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนในหมู่เหล่า จึงน้อมนำกระแส พระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำมาเป็นแนวทางการพัฒนา

การจัดกิจกรรมโครงการจัดทำแนวกันไฟในปีที่ผ่านมาก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ประชาชนในเขตตำบลปางสวรรค์ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยดีมาตลอด แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดนั้นคือ การสร้างสัมพันธภาพของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้มีความรัก ความผูกพัน ความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งถือได้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนในอนาคต โดยในกิจกรรมวันนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้านในเขตป่าชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าตำบลปางสวรรค์ภาพข่าวโดย  ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.