คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่อำเภอตาคลี และอำเภอเมืองนครสวรรค์ ติดตามนักเรียนผู้ขอรับทุนฯ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2563) นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่ ต.ตาคลี อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์ และ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 ราย

โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้ดำเนินการขึ้นเมื่อปี 2552 เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยพระราชปณิธานที่มุ่งสร้างความรู้ สร้างโอกาสแก่เยาวชนไทยที่มีฐานะยากจน ยากลำบาก แต่ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคง ต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตามความสามารถของแต่ละคนอันเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพแก่เยาวชนไทย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
ในส่วนของจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการจัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้น เพื่อร่วมดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับทุนพระราชทาน พร้อมทั้งร่วมติดตามดูแลนักเรียนผู้ได้รับทุนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์มีจำนวนนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 8 คนสำหรับการลงพื้นที่ติดตามนักเรียนขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ได้กำหนดดำเนินการ 4 ครั้ง คือในวันที่ 24 , 28 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 3, 4 มีนาคม 2563 ครั้งละ 2 ราย ซึ่งครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ บ้านเลขที่ 110 ต.ตาคลี อ.ตาคลี  จ.นครสวรรค์  ผู้ขอรับทุนฯ ได้แก่ ด.ญ.เกตน์นิภา หมีเทศ นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  และ บ้านเลขที่ 160 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ขอรับทุนฯ ได้แก่นางสาวนวพร แช่มสอาด นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น นำไปประกอบการพิจารณาอีกครั้ง ในการประประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ครั้งต่อไป
!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.