อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดกิจกรรม Big cleaning Day

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา  พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมจิตอาสาพระราชทาน และข้าราชการของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ทำความสะอาด ริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVI-19 พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนผู้มารับบริการใช้เจลล้างมือก่อนเข้ารับบริการ ของส่วนราชการ เพื่อเป็นการป้องกัน การติดเชื้อไวรัส COVI-19 และมีการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVi - 19 อีกด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ !!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.