Header Ads

 


น่าน - นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จังหวัดน่าน นี้ ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด ท่าวังผาโมเดล อำเภอนำร่องสีขาว เตรียมขยายผลไปยังจังหวัดต่าง ๆ


     เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2567  ที่โรงเรียนนิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 38  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จังหวัดน่าน ในการ ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด  การดำเนินการของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 38  จังหวัดน่าน   ตาม ที่กองทัพบก ได้จัดตั้ง ศูนย์วิวัฒน์พลเมืองจังหวัดทหารบกน่าน เพื่อเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2549 โดยในห้วงแรกดำเนินงานภายใต้กรอบการปฏิบัติของกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม  ทำการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ต่อมาทางหน่วย  ได้แปรสภาพจากจังหวัดทหารบกน่าน เป็น มณฑลทหารบกที่ 38   เมื่อปี2558   จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 38  และในปัจจุบันฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวง กลาโหม   ได้เสนอเปลี่ยนชื่อเป็น “สถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 38) จังหวัดน่าน” ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566    โดยมี วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้พ้นยาเสพติดอย่างยั่งยืน คืนชีวิตใหม่ให้สังคม    โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ติดยาเสพติด รวมถึงชุมชนที่มีผู้ติดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดจนถึงระดับประเทศ ผู้เข้ารับการบำบัดตั้งแต่ปี2549  ถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,168   ราย ปัจจุบันสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมือง กองทัพบก (มณฑลทหารบกที่ 38) จังหวัดน่าน ได้รับผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด จำนวน ๓๗ ราย ในพื้นที่ ๑๕ อำเภอของจังหวัดน่าน โดยเข้ารับการบำบัด จำนวน ๑๒๐ วัน ตามหลักสูตร FAST Model ( F : Family การมี  ส่วนร่วมของครอบครัว, A: Alternative Treatment Activity การใช้กิจกรรมทางเลือกที่   เหมาะสมตามสภาพความเป็นจริง, S: Self Help กระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือตนเอง,  T: Therapuetic Community การใช้กระบวนการชุมชนบำบัด )  ซึ่งสถานฟื้นฟูฯ ได้ดำเนินการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พร้อมทั้งได้มีการเสริมสร้างระเบียบวินัย ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งได้มีการฝึกฝนวิชาชีพ เพื่อให้ผู้บำบัดเหล่านี้ เป็น คนดีกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตได่อย่างเป็นปกติสุข

จากนั้น นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่ วัดออกเดินทางไปยังวัดสุทธาราม  ( บ้านอาฮาม )  ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน  ท่าวังผาโมเดล อำเภอนำร่องสีขาว เตรียมขยายผลไปยังจังหวัดต่าง ๆ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในทุกมิติ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติด   โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายก รัฐมนตรี เ   ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่าน  ซึ่งเป็น 1 ใน 2 จังหวัดนำร่อง   (การดำเนินการควบคู่ พร้อมกับจังหวัดร้อยเอ็ด)     ซึ่งให้เร่งดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแก้ไขปัญหาเสพติด ให้เกิดเป็นอำเภอสีขาวปลอดยาเสพติด  โดย มุ่งหวังให้เป็นโมเดลต้นแบบ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรี เตรียมมอบนโยบายเรื่องแก้ไขปัญหายาเสพติด  แก่ข้าราชการตำรวจ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังการนำเสนอต้นแบบการบูรณาการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผา  โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจ ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

สำหรับจังหวัดน่าน ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล ทั้ง 91 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา ดำเนินการในพื้นที่ RE-X-RAY สร้างอำเภอสีขาว โดยมอบหมายชุดปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ทหาร ตำรวจ ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกันกับประชาชน โดยตรวจสารเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนอายุระหว่าง 12-65 ปี ให้ครบ 100% ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567   ซึ่งจะเป็นต้นแบบขยายผลเพื่อดำเนินการให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 15 อำเภอ ของจังหวัดน่าน สมาน  สุทำแปง/น่าน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.