Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนฯ ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1

     เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง


 โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอศรีราชา  นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง นางณัฐธิณีย์ เชิดฉาย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางละมุง  นางสาวทิพย์วิมล หอมขจร รองนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุง พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนชุมชนในพื้นที่รอบท่าเรือแหลมฉบัง และเยาวชนที่ได้รับทุน เข้าร่วมงาน

 สำหรับการมอบเงินสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1  ท่าเรือแหลมฉบัง ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวชน ทั้งสิ้น 18 คน รวมเป็นเงิน 363,500.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) จากงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ท่าเรือแหลมฉบัง

 โดยโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบังเป็นโครงการหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐฯ โดยได้พิจารณาร่วมกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนที่มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง
ขับเคลื่อนโดย Blogger.